22 اسفند 1397

همکاری سنگاپور و بریتانیا در مخابرات کوانتومی فضایی

مرکز فناوری‌های کوانتوم (CQT) سنگاپور و شرکت بریتانیایی رال اسپیس (RAL Space) یک ماهواره مکعبی مجهز به فناوری مخابرات کوانتومی را توسعه خواهند داد.

همکاری سنگاپور و بریتانیا در مخابرات کوانتومی فضایی