نقشه راه فناوری های دریایی ایران منتشر شد

22 اسفند 1397 به همت گروه توسعه فناوری های دریایی؛

نقشه راه فناوری های دریایی ایران منتشر شد

ویرایش دوم کتاب نقشه راه فناوری های دریایی ایران که حاوی مطالعات، اقدامات و فعالیتها در راستای تدوین و اجرایی سازی نقشه راه فناوریهای دریایی کشور است توسط گروه دریایی ستاد حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی منتشر شد.