22 اسفند 1397 به همت گروه توسعه فناوری های دریایی؛

نقشه راه فناوری های دریایی ایران منتشر شد

ویرایش دوم کتاب نقشه راه فناوری های دریایی ایران که حاوی مطالعات، اقدامات و فعالیتها در راستای تدوین و اجرایی سازی نقشه راه فناوریهای دریایی کشور است توسط گروه دریایی ستاد حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی منتشر شد.

نقشه راه فناوری های دریایی ایران منتشر شد