پنج شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٦-
close
فیلمگزارش تصویریصوت
  • همایش کسب و کار دانش بنیان در حوزه سنجش از دور
  • معرفی کاربردهای فناوری فضایی
  • فناوری های موشکی ایران
  • دوره های آموزشی در سطح پژوهش سراها
  • آموزشی: نحوه پرتاب ماهواره ها
  • زمین های دیگر: سیارات فراخورشیدی
  • ماهواره ها و اقیانوس ها
  • ماهواره های کوچک ۲
  • دکتر منطقی در برنامه صفرتاصد
  • ماهواره های کوچک ۱
پرسش ماهانتشاراتگزارش ها
حراست
اخبارتازه هاگزارش ها
خدمات الکترونیک